Statut

 

Statut Związku Zawodowego Muzyków RP

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Związek Zawodowy Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, samorządną i niezależną ponadzakładową organizacją związkową powołaną do reprezentowania i ochrony praw i interesów zawodowych a także socjalno-bytowych swoich członków, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854 w późn. zm.).

§ 2

Siedzibą Związku jest miasto Lublin.

§ 3

1. Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zakresem swego działania Związek obejmuje wszystkich muzyków, którzy zgłosili chęć przystąpienia i zostali przyjęci w poczet członków, niezależnie od podstawy stosunku pracy czy pełnionej funkcji.

§ 4

Związek ma osobowość prawną i działa poprzez organy statutowe.

§ 5

Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu.

§ 6

Związek jest samorządny, samodzielny i niezależny w swej działalności od administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji.

§ 7

Związek może tworzyć jednostki terenowe lub przystępować do regionalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych federacji i organizacji międzyzwiązkowych.

§ 8

Związek na zasadach dobrowolności zrzesza osoby fizyczne wymienione w art. 2 ust. 1-5 ustawy o związkach zawodowych, które są zatrudnione, bądź współpracują na innych zasadach, z jednostkami wykorzystującymi w swojej działalności twórczość muzyczną członków Związku.

§ 9

Przystąpienie do Związku i uzyskanie jego członkostwa na warunkach niniejszego statutu wymaga złożenia imiennych deklaracji o przystąpieniu, rekomendacji dwóch członków związku oraz pozytywnej uchwały Zarządu Związku.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 10

Celami Związku są: 1) reprezentacja i obrona godności swoich członków, 2) obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych członków Związku, 3) obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) prezentowanie stanowiska wobec organów administracji publicznej i innych organizacji, 5) kształtowanie etyki i godności zawodowej muzyków oraz ochrona tych wartości 6) realizacja innych zadań wynikających z przepisów o związkach zawodowych, z prawa pracy i ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

§ 11

Do zadań Związku należy: 1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy, 2) zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw członków Związku, 3) współdziałanie z innymi związkami zawodowymi i ich przedstawicielami działającymi w sferze ochrony praw muzyków, 4) współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organizacjami pracowniczymi w zakresie społecznej inspekcji pracy, 5) dbanie o godne warunki życia członków Związku, 6) sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 12

Do osiągnięcia powyższych celów Związek dąży poprzez: 1) współdziałanie z administracją publiczną oraz organizacjami zawodowymi, społecznymi i politycznymi, 2) opiniowanie projektów zarządzeń i rozporządzeń pracodawcy dotyczących praw i interesów pracowniczych, 3) współdziałanie ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Państwową Inspekcją Pracy, 4) współdziałanie z innymi organizacjami związkowymi w regionie, kraju i zagranicą, 5) prowadzenie działalności gospodarczej, 6) tworzenie funduszy celowych, na które mogą składać się: składki członkowskie, darowizny, zapisy, dotacje, dochody z majątku Związku, dochody z działalności gospodarczej.

§ 13

Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw muzyka nie zrzeszonego w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Zarząd Związku.

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§ 14

1. Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu w poczet członków, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji i rekomendacji dwóch członków związku. 2. Negatywna decyzja Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku nie może być spowodowana względami religijnymi, rasowymi, politycznymi ani przynależnością kandydata do partii politycznej, organizacji społecznej lub zawodowej czy innego związku zawodowego.

§ 15

1. Członkostwo ustaje na skutek: 1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Związku, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań, 2) śmierci członka, 3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 12 miesięcy, 4) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, 5) wykluczenie w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu, uchwał i regulaminów władz Związku. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzeka według swojej właściwości Zarząd lub Sąd Koleżeński, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. 3. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2

§ 16

Członek może: 1) uczestniczyć w zebraniach organów Związku, 2) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Związku 3) oceniać działalność Związku, 4) występować z wnioskami i postulatami do organów Związku, 5) korzystać z pomocy organów Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych, 6) korzystać z pomocy materialnej udzielanej przez Związek.

§ 17

Członek jest zobowiązany: 1) aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Związku; 2) przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał organów Związku, 3) solidarnie udzielać pomocy innym członkom Związku, 4) regularnie opłacać składki, 5) dbać o dobre imię Związku.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ZWIĄZKU

§ 18

1. Organami Związku są: 1) Walne Zebranie Członków, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna, 4) Sąd Koleżeński. 2. Kadencja organów Związku trwa cztery lata.

§ 19

1. Uchwały wszystkich organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych organów, z wyjątkiem sytuacji szczególnych określonych w niniejszym statucie. 2. Obrady organów Związku są protokołowane. 3. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w trybie określonym w statucie.

§ 20

1. Członkowie wchodzący w skład organów pochodzą z wyboru. 2. Wybory odbywają się w oparciu o następujące zasady: 1) nie ogranicza się liczby kandydatów, 2) głosuje się na poszczególnych kandydatów, 3) głosowania są tajne.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków Związku może odwoływać członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji na własną prośbę członków organów lub w przypadku niewypełniania obowiązków, umyślnego naruszania postanowień statutu i nierealizowania uchwał organów Związku. 2. Odwołanie członka z zajmowanej funkcji odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 22

Mandat członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku: 1) ustania członkostwa, 2) rezygnacji z mandatu, 3) odwołania w trybie określonym w § 20 Statutu.

Walne Zebranie Członków Związku

§ 23

1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Członków Związku. 2. Zarząd Związku zwołuje Walne Zebranie Członków Związku i powiadamia członków Związku o terminie, regulaminie i porządku obrad co najmniej dwa tygodnie przed ustaloną datą zebrania. 3. Osoby zaproszone przez statutowe organy Związku mają prawo uczestniczyć w obradach z głosem doradczym. 4. Walne Zebranie Członków obraduje co najmniej raz na cztery lata. 5. Obradami Walnego Zebrania Członków Związku kieruje przewodniczący, jego zastępca lub inny członek Zarządu Związku zgodnie z regulaminem obrad. 6. Walne Zebranie Członków Związku jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów. 7. W przypadku stwierdzenia liczby mniejszej niż 1/2 członków, zwołuje się Walne Zebranie Członków Związku w drugim terminie, w godzinę po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu. W tym przypadku Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.

§ 24

Walne Zebranie Członków Związku: 1) uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Związku, 2) uchwala regulamin działania Zarządu, 3) uchwala regulamin działania Komisji Rewizyjnej, 4) ustala program działania Związku, 5) wybiera i odwołuje członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej, 6) zatwierdza budżet Związku, 7) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, 8) na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi absolutorium za okres kadencji, 9) uchwala zmiany w statucie, 10) decyduje o rozwiązaniu Związku i przekazaniu majątku, 11) wybiera Zarząd Związku, natomiast przewodniczącego, wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących), sekretarza i skarbnika Związku wybiera spośród swojego składu Zarząd.

§ 25

1. Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd zobowiązany jest do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku. 2. Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku, uwzględniający tematy zapisane we wniosku członków lub uchwale, o których mowa w § 25 ust. 1, Zarząd podaje do wiadomości członków Związku nie później niż tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku i nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Zarząd Związku

§ 26

1. Zarząd Związku składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Związku lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku. 2. Do zadań Zarządu należy: 1) kierowanie działalnością bieżącą Związku, 2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Związku, 3) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślenia i wykluczanie); 4) współdziałanie we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku, 5) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy dotyczących członków Związku i podejmowanie interwencji w koniecznym zakresie, 6) wnioskowanie o przyznanie pomocy materialnej w sprawach losowych członkom Związku, 7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Związku, z podaniem do wiadomości członków Związku terminu i porządku obrad, 8) organizowanie działań prawnych i akcji protestacyjnych dla popierania postulatów związkowych w przypadku sporów zbiorowych, 9) dokonywanie bieżącej wykładni postanowień statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków Związku, 10) współpraca ze związkami zawodowymi o podobnych celach i profilu działania oraz z regionalnymi, ogólnokrajowymi i międzynarodowymi organizacjami i federacjami związkowymi. 3. W przypadku dobrowolnego ustąpienia przewodniczącego, Zarząd w trakcie trwania jego kadencji, wybiera spośród siebie osobę pełniącą obowiązki przewodniczącego Związku, który ma wszelkie kompetencje przewodniczącego i pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków Związku. 4. Zarząd wybiera ze swojego grona członków funkcyjnych: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących), skarbnika i sekretarza. 5. Do reprezentowania Zarządu upoważniony jest przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba będąca członkiem Zarządu. 6. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 7. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.

Komisja Rewizyjna

§ 27

Komisja Rewizyjna Związku składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. 2. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Zarządu Związku. 3. Posiedzenia Komisji powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy. 4. Do zadań Komisji należy: 1) kontrolowanie działalności Zarządu. 2) kontrolowanie realizacji uchwał wszystkich organów Związku oraz gospodarki finansowej i majątkowej Związku, 3) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Związku sprawozdań ze swej działalności, 4) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Związku wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu, Komisja Rewizyjna może: 1) wydawać zarządzenia naprawcze, które są obowiązujące dla Zarządu, 2) wystąpić do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku, 3) wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków o odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

Sąd Koleżeński

§ 29

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Sąd wybiera Przewodniczącego i jego Zastępcę. 2. Sąd rozpoznaje sprawy z tytułu skarg członków, których dobro zostało naruszone oraz skarg dotyczących nieprzestrzegania norm etyki twórczej. 3. Sąd Koleżeński wymierza następujące kary: 1) upomnienie; 2) naganę; 3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od sześciu miesięcy do trzech lat; 4) wykluczenie. 4. Sad Koleżeński może zawiesić w prawach członka wobec którego toczy się postępowanie. 5. Sąd Koleżeński może zarządzić ogłoszenie sentencji prawomocnego orzeczenia w biuletynie Stowarzyszenia. 6. Postanowienie Sądu Koleżeńskiego staje się prawomocne po jego zatwierdzeniu przez Zarząd.

ROZDZIAŁ V

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 30

Cały majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.

§ 31

Środki finansowe i majątek Związku pochodzą: 1) ze składek członkowskich, 2) z darowizn, dotacji, spadków i zapisów, 3) z dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej, 4) z dochodów z majątku Związku.

§ 32

1. Członkowie Związku zobowiązani są do opłacania składek członkowskich, z których finansowana jest działalność Związku. 2. Wysokość składki i sposób jej opłacania ustala Zarząd w drodze uchwały.

§ 33

Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zarządu i Skarbnik.